O projekcie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: luty 2022 – czerwiec 2023

Zasięg terytorialny – powiat jasielski, krośnieński, miasto Krosno, powiat strzyżowski, dębicki, sanocki, brzozowski, bieszczadzki, leski, ropczycko-sędziszowski

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, miasta Krosna, powiatu strzyżowskiego, dębickiego, sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego, leskiego, ropczycko-sędziszowskiego (woj. Podkarpackie) przez rozwój przedsiębiorczości  rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania 40 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia do 30.06.2023r.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią 44 (23K) osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, strzyżowskiego, dębickiego, sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego, leskiego, ropczycko-sędziszowskiego (woj. podkarpackie) (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na w/w obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu KC) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt jest skierowany w co najmniej 50% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Uczestnikami projektu nie mogą być m.in. osoby:

  • należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.
  • uczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

 

Główne działania:

  • Rekrutacja i analiza potrzeb uczestników
  • Wsparcie szkoleniowe ( szkolenia grupowe dostosowane do poziomu kompetencji Uczestników Projektu )
  • Ocena biznes planów
  • Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050 zł
  • Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – wsparcie finansowe udzielane w okresie 6 miesięcy od założenia działalności ( 6 mies. x 2800 zł )

Wartość projektu: 1 989 283,20 w tym dofinansowanie z UE: 1 969 519,04 zł

 

Kontakt:

„INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 12 38-200 Jasło

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt na telefon komórkowy

Tel: 663 122 330 ;  13 440 50 80 ; e-mail: innovo@interia.pl

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY