Rozliczenie dotacji

ROZLICZENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wydatkowania środków finansowych z najwyższym stopniem staranności oraz zgodnie z biznesplanem i postanowieniami zawartej Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego. Wydatki powinny być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania środków na rachunek bankowy.

Poniżej przedstawimy wzory dokumentów niezbędnych do złożenia w Biurze Projektu w celu rozliczenia dotacji inwestycyjnej.

 

ROZLICZENIE OTRZYMANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 Informujemy, iż  wydatki poniesione w ramach wsparcia pomostowego należy wykazywać w zestawieniu od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności, które powinno być składane do Biura Projektu co dwa miesiące.

Obligatoryjnie co miesiąc każdy z uczestników przedkłada w Biurze Projektu potwierdzenie opłacania składek ZUS

Na rozliczeniu kwota wydatków kwalifikowalnych powinna wynosić co najmniej 5 600,00 zł netto (2 x 2 800,00 zł).

Poniżej przedstawimy wzory dokumentów niezbędnych do złożenia w Biurze Projektu w celu rozliczenia otrzymanego wsparcia pomostowego: