Nabór biznesplanów i wniosków

Termin naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „Przedsiębiorca z POWERem!”

Informujemy, że nabór biznesplanów wraz z załącznikami i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami dla uczestników projektu odbędzie się w dniach od 12.05.2022 r. do 18.05.2022 r.

Dokumenty można składać w Biurze Projektu w Jaśle przy ul. Dworcowej 12  osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera a także elektronicznie zgodnie z zapisami w  Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego .

Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów jak i wniosków złożonych za pośrednictwem kuriera czy elektronicznie. Biznesplan wraz z załącznikami oraz wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami są składane w dwóch egzemplarzach, w kopertach oznaczonych nazwą Uczestnika projektu i dokładnymi danymi teleadresowymi. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego .

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  1. Biznesplan ( pobierz ) wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzonych podpisami Uczestnika Projektu oraz parafkami na każdej ze stron oraz w wersji elektronicznej (biznesplan należy zapisać na nośniku elektronicznym np. płyta CD -opis płyty powinien zawierać: imię i nazwisko Uczestnika projektu).
  2. Załączniki do Biznesplanu:

– szczegółowe zestawienie towarów i usług – pobierz

– oświadczenia do biznesplanu – pobierz

– oświadczenie o otrzymaniu pomocy deminimis – pobierz

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis- pobierz

– inne dokumenty istotne przy ocenie ( jeśli dotyczy )

  1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego ( pobierz ) wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzonych podpisami Uczestnika Projektu oraz parafkami na każdej ze stron.
  2. Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego:

– Zestawienie planowanych wydatków ze wsparcia pomostowego – pobierz

– Oświadczenie o podwójnym finansowaniu składek ZUS – pobierz

 

Komplety dokumentów muszą być trwale spięte (np. skoroszyt).

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poprzez poprawne potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się opatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Uczestnika Projektu lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony… do strony…”, aktualną datą wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie.

Podpisy muszą być czytelne. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe). Dokumenty muszą być parafowane na każdej stronie.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego oraz załączników

Wszystkie pola w biznesplanie i we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego muszą być wypełnione. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”

Planowana data rozpoczęcia działalności w Biznesplanie należy wpisać 01.06.2022 r.